Historik

Från sank mark till grönskande park

Den nu grönskande parken på Åstol var ursprungligen en grund ränna som löpte genom ön i öst-västlig riktning.

Före 2006
Minnesstenen före 2006

Inloppet byggdes igen med hus på 1920-talet och Östra dammen bildades, som vintertid blev en populär plats för skridskoåkning. På 1940-talet fylldes dammen igen. På området, ca 20×100 meter stort och skyddat för vinden, anlades en gräsmatta, senare också en lekplats, och några träd planterades. En minnessten över fiskare från ön som omkom ute på havet och aldrig hittades restes också vid denna tid. Då Åstol på 1960-talet fick kommunalt VA-nät, lades ledningar till Reningsverket ner i området. Samtidigt anlades vägar på ön och Åstols Vägförening bildades. Området är allmän platsmark som ägs av Tjörns kommun och ingår i Åstols vägförenings förvaltning.

Nu är vi i 2000-talet. Platsen, med det nu vedertagna namnet ”Parken”, hade blivit underminerad och vattensjuk, gräsmattan blivit sliten, träden ovårdade och dåliga och minnesstenen lutade snett på grund av sättningar. En kvinnogrupp på ön fick kontakt med Agneta Olsson på Bohusläns museum som var ansvarig för projektet ”Moderna skärgårdsbor i gammal kultur”, där Åstol ingått i studierna av dagens skärgårdsboende. Utifrån projektets jämställdhets- och miljömål väcktes frågan om att kunna göra parken på Åstol till ett ställe som tillvaratar natur, kultur och tradition på ett sätt som främjar boende, besökare och lokalt näringsliv.

 

Kvinnogruppen var enig om att parken behövde en rejäl upprustning. ”En vacker trädgård skulle bli en mötes- och samlingsplats för öns befolkning och ett attraktivt besöksmål för turister. En ökad turisttillströmning skulle gagna näringslivsutvecklingen på ön. Därmed var idén om ett Trädgårdsprojekt född”. (Citat ur projektbeskrivningen). ”Åstols Trädgård” blev arbetsnamnet för projektet, kvinnogruppen blev en trädgårdskommitté och Vägföreningen formell ägare till projektet.

Minnesstenen under 2007
Minnesstenen under 2007

Genom Studieförbundet Vuxenskolan fick vi kontakt med Simon Irvine, känd trädgårdsmästare som restaurerat bl.a. Gunnebo och Läckö slottsträdgårdar, som gav oss sakkunniga råd och förslag. En studieresa till Wij Trädgårdar i Ockelbo företogs, bekostad av Bohusläns museums nämnda projekt ovan, där vi visades runt av Lars Krantz och fick höra honom berätta om hur de kom från idé till verklighet med sitt projekt. På resan besöktes också Enköpings fickparker och Junotäppan, en lekpark i Gamla Stan i Stockholm. Efter inhämtade idéer och inspiration gjordes en planritning av Simon Irvine. Denna ritning byggde på tre delar: en del för stillhet, en del för barnen och en del för aktiviteter.

EU-medel skulle sökas och ett samarbete med Tjörns kommun etablerades. Som offentlig medfinansiär bidrog kommunen med in natura-finansiering genom att utföra ett grundmarkarbete i enlighet med deras miljöpolicy. Detta var en förutsättning för att kunna anlägga en ny park som skulle bestå många år framöver.

Ansökan om EU-medel ur strukturfonden Mål 2 Öarna lämnades in i januari 2005 och beviljades i april 2006. Sommaren 2007 utförde Tjörns kommun sitt markarbete, där bl.a. nya VA-rör lades ner. Vägföreningen skrev avtal med trädgårdsanläggare och arbetet genomfördes under hösten.

 

 

Minnesstenen efter 2008
Minnesstenen efter 2008

 

Gräsmattan såddes så sent som 24 november. Det blev en spännande vår att gå till mötes, skulle vinterkyla och snö förstöra grässådden? Men se, i april började det spira grönt och vi kunde pusta ut. Här hade vi nu förutsättningen för en grönskande park.

I projektet ingick också att bilda en trädgårdsförening som skulle stå för den fortsatta utvecklingen och avlasta Vägföreningen ansvaret för skötsel och underhåll, förutom lekplatsen där ansvaret ligger kvar på Vägföreningen. I juli 2006 bildades Åstols Trädgårdsförening och har sedan dess fortsatt att vårda kulturarvet.

Åstol i augusti 2015